Terms and Conditions 


Welkom bij Doorschakelen.com Als u doorgaat met het browsen en gebruiken van deze website, stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacy beleid de relatie van Doorschakelen.com met u in verband met deze website regelen.

De term Doorschakelen.com of 'ons' of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website. De term 'u' verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website. Het gebruik van deze website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Noch wij, noch enige derde partijen bieden enige garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor enig specifiek doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover wettelijk toegestaan. Uw gebruik van enige informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zullen zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat eventuele producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de indeling, het uiterlijk, de verschijning en de grafische afbeeldingen. Reproductie is verboden, anders dan in overeenstemming met de auteursrechtkennisgeving, die deel uitmaakt van deze gebruiksvoorwaarden.Alle handelsmerken die op deze website worden gereproduceerd, die niet het eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links worden aangeboden voor uw gemak om verdere informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij hebben geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte website(s).U mag geen link naar deze website maken vanaf een andere website of document zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Doorschakelen.com.

Translated into English 

Welcome to Doorschakelen.com. If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Doorschakelen.com's relationship with you in relation to this website.

The term Doorschakelen.com or 'us' or 'we' refers to the owner of the website. The term 'you' refers to the user or viewer of our website. The use of this website is subject to the following terms of use:

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice. Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law. Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements. This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions. All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website. Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense. From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s). You may not create a link to this website from another website or document without Doorschakelen.com's prior written consent.